List of works of Gröningen

GröningenHall, Herman C. van: Geschiedenis van de verwoestingen door de Rupsen in het ...; Groningen 1829 [Oomkens]

GröningenDe gedenckweerdigste Voorfallen in en ontrent de Belegeringe der ...; Groningen 1673 []

GröningenLand-Recht van Hunsingo, Fyvelingo ende het Wester-quarter ...op eenen gemeynen Land-dach van den Staten der Stadt Groningen ende Omlanden gearresteert geconfirmeert ende angenomen ; Groningen 1647 [Sas]

GröningenPoincten ende Conditien gemaeckt tusschen zijne Exc. ... Mauritz ...23. Jul. 1594 ; Groningen 1660 [Huysman]

GröningenDecisie, Reglement ende Wett ... 19. Apr. 1659, waer ...; Groningen 1659 [Huysman]

GröningenForme ende Maniere waer nae de Penningen van de ...; Groningen 1661 [Huysmann]

GröningenSententie ofte decisie by ... de Staten Generael ... ...; Groningen 1650 [Claessen]

GröningenPlaccaet Resolutie, Generale Ordonnantie, mitsgaders Ordre van Verpachtinge ende ...; Groningen 1661 [Huysman]

GröningenSententien ofte Decisien, op ende over diversche differenten ... ...7. Aug. 1649 ; Groningen 1649 [Claessen]

GröningenOrdonnantie op de Forme van procederen in Civile ende ...Vor het Krijghs Gerecht binnen Groeningen ; Groningen 1635 [Sas]

GröningenOrdre waer nae geprocedeert sal werden in Revisie vande ...; Groningen 1655 [Huysman]

GröningenConclusien by Stadt ende Lande respective genomen, met die ...... den 24 Julij 1640 ; Groningen 1652 [Claessen]

GröningenVerhandelinge van den Unie, Eeuwich Verbont ende Eendracht ... ...; Groningen 1660 [Huysman]

GröningenDecisien van den 6. Julij ende 22. Dec. 1610 ...; Groningen 1655 [Huysman]

GröningenInstructie voor Lieutenant ende Hooftmannen, Mitsgaders Secretarien ende Dienaren ...; Groningen 1654 [Huysman]

GröningenVerscheyden definitive, uytspraecken ende Sententien ... 1597 ende 1599, ...; Groningen 1660 [Huysman]

GröningenPappus, Petrus: Articul-Brief. Waer by eenighe Annotatien ghevoeght zijn ...; Groningen 1636 [Sas]

GröningenLand-Recht der beyden Old'ambten vervatende D'olde ende nieuwe Statuten ...; Groningen 1650 [Sas]

GröningenResolutien ende Ordonnantien op het Neder-Gerichte, offte Gherichte van ...; Groningen 1623 [Sas]

GröningenConclusien mitsgaders Decisien ... over verscheiden differenten ... tusschen ...7. Aug. 1649 ende 23. Febr. 1650 ; Groningen 1650 [Claessen]

GröningenLulofs, Barthold H.: Nederlandsche redekunst, of grondbeginselen van stijl en welsprekendheid voor ...; Groningen 1820 [Oomkens]

GröningenKorte Schets Of Dag-Verhaal Van het tegenwoordig Gedrag der ...Wegens Redres in eenige vervalle Zaaken, aanvang neemende den 9 Augustus 1748 ; Voorzien met alle de Origineele Notificatie, Publicatie en Aanspraaken, die daar van uit gekomen zyn ; Groningen 1748 [Berlinkhof [u.a.]]

GröningenKorte Schets Of Dag-Verhaal Van het tegenwoordig Gedrag der ...Wegens Redres in eenige vervalle Zaaken, aanvang neemende den 9 Augustus 1748 ; Voorzien met alle de Origineele Notificatie, Publicatie en Aanspraaken, die daar van uit gekomen zyn ; Groningen 1748 [Berlinkhof [u.a.]]

GröningenWesterhoff, R.: Twee hoofdstukken uit de geschiedenis van ons dijkwezen; met ...; Groningen 1864 [J. B. Wolters]

GröningenMagnin, Jean Samuel: De voormalige Kloosters in Drenthe, geschiedkundig beschouwd ...; Groningen 1835 []

GröningenDijkema, Hemmo: Reizen naar, in en door Rusland ...; Groningen 1853 [Oomkens]

GröningenKalff, Gerrit: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde ...; Groningen (1912) [Wolters]

GröningenJonckbloet, Willem Jozef Andries: Geschiedenis der nederlandsche letterkunde ...; Groningen (1868) [Wolters]

GröningenLeuckfeld, Johann Georg/Fabricius, Johann: Kurtze Historische Nachricht Von Neun und siebentzig Gelehrten Män[n]ern ...; Gröningen 1723 []

GröningenLeuckfeld, Johann Georg/Reimmann, Jacob Friedrich [Widmungsempfaenger]: Kurtze Historische Nachricht von fünf und funftzig gelehrten Männern ...Welche in einer Gratulations-Epistel, An Seine Hoch-Ehr-Würden Herrn Jacob Friedrich Reimmann, Hochberühmten Theologen und höchstverdienten Superintendenten in der Stadt Hildesheim &c, Als dieselbe durch Gottes Gnade das 55te Jahr Ihres Alters glücklich und gesund zurück geleget und überlebet hatten, Nebst Anwünschung alles fernern Seegens Gottes und beständigen Wohlergehens ; Gröningen 1723 []

GröningenLeuckfeld, Johann Georg/Fabricius, Johann: Kurtze Historische Nachricht Von Neun und siebentzig Gelehrten Män[n]ern ...; Gröningen 1723 []

GröningenLeuckfeld, Johann Georg/Reimmann, Jacob Friedrich [Widmungsempfaenger]: Kurtze Historische Nachricht von fünf und funftzig gelehrten Männern ...Welche in einer Gratulations-Epistel, An Seine Hoch-Ehr-Würden Herrn Jacob Friedrich Reimmann, Hochberühmten Theologen und höchstverdienten Superintendenten in der Stadt Hildesheim &c, Als dieselbe durch Gottes Gnade das 55te Jahr Ihres Alters glücklich und gesund zurück geleget und überlebet hatten, Nebst Anwünschung alles fernern Seegens Gottes und beständigen Wohlergehens ; Gröningen 1723 []

GröningenSitter, W. de: Korte Verhandeling over het Pauperisme in Nederland, deszelfs Oorzaken ...; Groningen 1850 []

GröningenBlaupot ten Cate, S.: De Staatszorg voor de Armen, als overeenkomstig met de ...; Groningen 1850 []

GröningenApologiaDas ist: Volkommene Verantwortung so Bürgermeister und Rath sampt den Viertzigern und der gantzen Burgerschaft der Stadt Emden zu entdeckung ihrer unschuldt mussen ... aufgeben ; Groningen 1602 [Ketel]

GröningenBrouwer, Pieter Abraham Samuel van Limburg: Diophanes; Groningen (1838) [Oomkens]

GröningenMagnin, J. S.: Overzigt der kerkelijke Geschiedenis van Drenthe ...; Groningen 1855 [H. Geertsema jr.]

GröningenSonstral, J. H.: Geschiedenis van het Husitismus van zijn oorsprong in de ...; Groningen 1862 [Erven C. M. van Bolhuis Hoitsema]

GröningenSonstral, J. H.: Geschiedenis van het Husitismus van zijn oorsprong in de ...; Groningen 1862 [Erven C. M. van Bolhuis Hoitsema]

GröningenSonstral, J. H.: Geschiedenis van het Husitismus van zijn oorsprong in de ...; Groningen 1862 [Erven C. M. van Bolhuis Hoitsema]

GröningenDe Sterren en de aarde, of gedachten over ruimte, ...Naar het Hoogduitsch ; Groningen 1860 [Huber]

GröningenSwinderen, Theodorus van: Index rerum naturalium, quae conservantur in Museo Academico Groningano ...Naamlyst der voorwerpen van Natuurlijke Historie, welke bewaard worden in het Akademisch Museum te Groningen ; Groningen 1822 [Oomkens]

GröningenRosenstein, Siegmund: Ueber die Beziehungen zwischen Wissenschaft und Praxis in der ...Antrittsrede gehalten an der Universität zu Groningen am 8. Februar 1866 von Siegmund Rosenstein ; Groningen 1866 [F. Noordhoff]

GröningenLorgion, Everard Jan Diest: Balthasar Bekker in Amsterdameen portret uit de zeventiende eeuw ; Groningen (1851) [Roelfsema]

GröningenDiest-Lorgion, E. J.: Balthasar Bekker in FranekerEeen portret uit de zeventiende eeuw ; Groningen 1848 [H. R. Roelfsema]

GröningenReitsma, J.: Franciscus Junius, een levensbeeld uit de eerste eeuw der ...; Groningen 1864 [Huber]

GröningenJonckbloet, Willem Jozef Andries: Etude sur le Roman de Renart; Groningen 1863 [Wolters; Leipzig: Engelmann [usw.]]

GröningenAlting, Bernhard: SyndicusOfte Tractaetken Over't Ambt van Syndiicquen, ende Pensionarisen ; Groningen 1710 [Van Velsen]

GröningenFeith, H. O.: Register van het Archief van Groningen ...Chronologisch Gedeelte ; Groningen 1865 [A. L. Scholtens]

GröningenDijkema, Hemmo: Proeve van eene Geschiedenis der Landhuishouding en Beschaving, in ...van de vroegste sporen der geschiedenis tot op onzen tijd ; met oudheid- en geschiedkundige aanteekeningen, benevens eene kaart van de provincie, aanwijzende de verschillende grondsoorten van dit gewest ; Groningen (1851) [van der Kamp]

GröningenAlting, Bernhard: De Pilaren Ende Peerlen Van Groningen ...Tractaet, betoonende waer op de Welvaert van in die Stadt is staende, ende waer door zy meest is geciert ; Groningen (1710) [Van Velsen]

GröningenFeith, H. O.: Register van het Archief van Groningen ...Chronologisch Gedeelte ; Groningen 1858 [A. L. Scholtens]

GröningenFeith, H. O.: Register van het Archief van Groningen ...Chronologisch Gedeelte ; Groningen 1854 [A. L. Scholtens]

GröningenFeith, H. O.: Register van het Archief van Groningen ...Chronologisch Gedeelte ; Groningen 1856 [A. L. Scholtens]

GröningenFeith, H. O.: Register van het Archief van Groningen ...Chronologisch Gedeelte ; Groningen 1857 [A. L. Scholtens]

GröningenKronyk van Groningen ene Ommelanden ...; Groningen 1743 []

GröningenLauts, G.: Geschiedenis van de Vestiging, Uitbreiding, Bloei en Verval van ...; Groningen 1859 - 60 [W. van Boekeren]

GröningenHofstede de Groot, Petrus: Behoort de Staat het christelyk beginsel in het lager ...; Groningen 1846 [A. L. Scholtens]

GröningenJorissen, Théod.: De Omwenteling van 1813Bijdragen tot de Geschiedenis der Revolutie, met inleiding en aanteekeningen, Uitgegeven door Theod. Jorissen ; Groningen 1867 [J. B. Wolters]

GröningenHofstede de Groot, Petrus: Zyn afzonderlyke Scholen voor de verschillen de Kerckge noot-schappen ...Mededeelingen en Opmerkingen van P. Hofstede de Groot ; Groningen 1844 [by A. L. Scholtens]

GröningenJorissen, Théod.: De Omwenteling van 1813Bijdragen tot de Geschiedenis der Revolutie, met inleiding en aanteekeningen, Uitgegeven door Theod. Jorissen ; Groningen 1867 [J. B. Wolters]

GröningenLauts, G.: Geschiedenis van de Vestiging, Uitbreiding, Bloei en Verval van ...; Groningen 1852 - 57 [W. van Boekeren]

GröningenLauts, G.: Geschiedenis van de Vestiging, Uitbreiding, Bloei en Verval van ...; Groningen 1852 - 57 [W. van Boekeren]

GröningenLauts, G.: Geschiedenis van de Vestiging, Uitbreiding, Bloei en Verval van ...; Groningen 1859 - 60 [W. van Boekeren]

GröningenMagnin, Jean Samuel: Geschiedkundig Overzigt van de Besturen, die voor de herstelling ...; Groningen 1839 [Oomkens]

GröningenLauts, G.: Geschiedenis van de Vestiging, Uitbreiding, Bloei en Verval van ...; Groningen 1866 [W. van Boekeren]

GröningenMagnin, Jean Samuel: Geschiedkundig Overzigt van de Besturen, die voor de herstelling ...; Groningen 1847 [Oomkens]

GröningenMagnin, Jean Samuel: Geschiedkundig Overzigt van de Besturen, die voor de herstelling ...; Groningen 1850 [Oomkens]

GröningenMissive van eenige heeren predikanten in de provincie Groningen ...; Groningen 1859 [Schierbeek]

GröningenLulofs, Barthold H.: Kort overzigt van de geschiedenis der Nederlanden, met name ...(een leidraad bij onderwijs en zelf-oefening.) ; Groningen 1835 [Oomkens]

GröningenMagnin, Jean Samuel: Geschiedkundig Overzigt van de Besturen, die voor de herstelling ...; Groningen 1842 [Oomkens]

GröningenLauts, G.: Geschiedenis van de Vestiging, Uitbreiding, Bloei en Verval van ...; Groningen 1852 - 57 [W. van Boekeren]

GröningenWal, Johan de: Bijdragen tot de geschiedenis en oudheden van Drenthe ...; Groningen 1842 [Wolters]

GröningenRengers Van ten Post, Johan: Werken van den Ommelander edelman Johan Rengers Van ten ...uitgegeven door Mr. H. O. Feith ; Groningen 1852 - 53 [A. L. Scholtens]

GröningenRengers Van ten Post, Johan: Werken van den Ommelander edelman Johan Rengers Van ten ...uitgegeven door Mr. H. O. Feith ; Groningen 1852 - 53 [A. L. Scholtens]

GröningenRengers Van ten Post, Johan: Werken van den Ommelander edelman Johan Rengers Van ten ...uitgegeven door Mr. H. O. Feith ; Groningen 1852 - 53 [A. L. Scholtens]

GröningenMeijer, Gerrit J.: Het leven van JezusEen nederlandsch handschrift uit de 13. eeuw ; Groningen 1835 [Oomkens]

GröningenGrevelink, P. W. Alstorphius: Het belang van het aannemen van het beginsel van ...; Groningen 1843 [Wolters]

GröningenOndersoek op het recht van naderkoop zo als het ...; Groningen 1770 []

GröningenSchneither, J. A.: Cicero pro Archia?(Aus der Mnemosyne? 113 - 128 S.) ; (Groningen) (1855) []

GröningenBrouwer, Pieter Abraham Samuel van Limburg: Proeve over de zedelijke schoonheid der poëzij van Sophocles ...; Groningen 1832 [Boekeren]

GröningenBrouwer, Pieter Abraham Samuel van Limburg: Proeve over de zedelijke schoonheid der poëzij van Euripides ...; Groningen 1833 [Boekeren]

GröningenLeuckfeld, Johann Georg/Reimmann, Jacob Friedrich [Widmungsempfaenger]: Kurtze Historische Nachricht von fünf und funftzig gelehrten Männern ...Welche in einer Gratulations-Epistel, An Seine Hoch-Ehr-Würden Herrn Jacob Friedrich Reimmann, Hochberühmten Theologen und höchstverdienten Superintendenten in der Stadt Hildesheim &c, Als dieselbe durch Gottes Gnade das 55te Jahr Ihres Alters glücklich und gesund zurück geleget und überlebet hatten, Nebst Anwünschung alles fernern Seegens Gottes und beständigen Wohlergehens ; Gröningen 1723 []

GröningenLauts, G.: Geschiedenis van de Vestiging, Uitbreiding, Bloei en Verval van ...; Groningen 1866 [W. van Boekeren]

GröningenDriessen, Robertus K.: Monumenta Groningana veteris aeci inedita, of verzameling van onuitgegevene ...aanvang nemende met de vroegste tijden, en eindigende met het laatste van de veertiende eeuw ; Groningen 1830 [Oomkens]

GröningenPfeffel, Gottlieb Konrad/Modderman, A.: Bloemlezing uit de fabelen en vertellingen ...; Groningen 1832 [van Boeckeren]

GröningenBraun, Johannes: Oratio funebris in obitum Jo. Frid. Miegii Theol. Prof. ...; Groningen 1691 []

GröningenKalff, Gerrit: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde ...; Groningen (1906) [Wolters]

GröningenKalff, Gerrit: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde ...; Groningen (1907) [Wolters]

GröningenKalff, Gerrit: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde ...; Groningen (1910) [Wolters]

GröningenKalff, Gerrit: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde ...; Groningen (1907) [Wolters]

GröningenKalff, Gerrit: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde ...; Groningen (1909) [Wolters]

GröningenKalff, Gerrit: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde ...; Groningen (1910) [Wolters]

GröningenApologiaDas ist: Volkommene Verantwortung so Bürgermeister und Rath sampt den Viertzigern und der gantzen Burgerschaft der Stadt Emden zu entdeckung ihrer unschuldt mussen ... aufgeben ; Groningen 1602 [Ketel]

GröningenBousset, Wilhelm: Religion und Geschichte; Groningen 1912 [Wolters]

GröningenFeringa, F.: Democratie en wetenschap door F. Feringa ...; Groningen 1873 [P. Noordhoff]

GröningenJacob <van Maerlant>/Verdam, Jacob: Episodes uit Maerlant's Historie van Troyen ...naar het te Wissen gevonden handschrift ; Groningen 1873 [Wolters]

GröningenKinker, Joh.: Kant, Kritiek der zuivere Rede ...Proeve eener opheldering daarvan. (Kant, Kritik der reinen Vernunft. Versuch einer Erklärung derselben) ; Groningen 1872 [L. van Giessen]

GröningenJonckbloet, Willem Jozef Andries: Geschiedenis der nederlandsche letterkunde ...; Groningen (1872) [Wolters]

GröningenWijck, B. H. C. K. van der: Zielkunde(Seelenkunde) ; Groningen 1872 [J. B. Wolters]

GröningenUitterdijk, J. Nanninga: Geschiedenis der voormalige Abdij der Bernardijnen, te Aduard ...Door J. Nanninga Uitterdijk ; Groningen (1870) [J. B. Huber]

GröningenPezel, Christoph: Stücke und Beylage darzu die Embdische Apologia sich referiret, ...Mit einer vorhergehenden kurtzen anzeigung, wie gar unbeschnitten und ohne allen schew man mit offenbarer grober unwarheit wider die Stadt Embden, zu Beschwerung und untertruckung Ihrer gerechten sachen hinein stürmen darff, und auch, was von der außgegebenen Erleuterung zu achten ; Groningen 1603 [Ketel]

GröningenKussendrager, R. J. L.: Natuur- en aardrijkskundige beschrijving van het eiland Java ...; Groningen 1841 [Oomkens]

GröningenKrabbe, Hugo: Die Lehre der Rechtssouveränität ...Beitrag zur Staatslehre ; Groningen 1906 [Wolters]

GröningenLorgion, Everard Jan Diest: Balthasar Bekker in Amsterdameen portret uit de zeventiende eeuw ; Groningen (1851) [Roelfsema]

GröningenLeuckfeld, Johann Georg/Fabricius, Johann: Kurtze Historische Nachricht Von Neun und siebentzig Gelehrten Män[n]ern ...; Gröningen 1723 []

GröningenMagnin, Jean Samuel: Geschiedkundig Overzigt van de Besturen, die voor de herstelling ...; Groningen 1838 [Oomkens]

GröningenHarkenroht, Jakobus I.: Oostfriesche Oorsprongkelykheden, van alle Steden, Vlekken, Dorpen, Rivieren, enz ...uit oude boeken, verzegelingen, gedenkteekenen, ... volgens onze oudste landtaale ; Met een voorberigtende handleidinge, inlandge en buitenlandze oudheden ... aanmerkingen en 4 bladwyzers ; Groningen 1731 [Spandaw]

GröningenLulofs, Barthold H.: Kort overzigt van de geschiedenis der Nederlanden, met name ...(een leidraad bij onderwijs en zelf-oefening.) ; Groningen 1837 [Oomkens]

GröningenDeusing, Anton: De Mandragorae pomis; Groningen 1659 []

GröningenDriessen, Robertus K.: Monumenta Groningana veteris aeci inedita, of verzameling van onuitgegevene ...aanvang nemende met de vroegste tijden, en eindigende met het laatste van de veertiende eeuw ; Groningen 1827 [Oomkens]

GröningenJacques <de Longuyon>/Verwijs, Eelco: Roman van Cassamus(fragment) ; Groningen 1869 [Wolters]

GröningenRheor, J. de: Het Stadboek van Groningen van het jaar 1425 ...; Groningen [ca. 1826] [Schierbeek]

GröningenVerwijs, Eelco [Hrsg.]: Van vrouwen ende van minnemiddelnederlandsche gedichten uit de XIVde en XVde eeuw ; Groningen 1871 [Wolters]

GröningenBrill, Willem Gerard: Van Sinte Brandane; Groningen 1871 [Wolters]

GröningenDe Cort, Frans: Liederen; Groningen 1868 [Marchand]

GröningenMatthes, J. C.: De vier Heemskinderen; Groningen 1872 [Wolters]

GröningenClauberg, Johann: Differentia inter Cartesianum et alias in Scholis usitatam Philosophiam ...; Gröningen 1680 []

GröningenHofstede de Groot, Petrus: Geschiedenis der broederenkerk te Groningen ...Eene bijdrage tot de geschiedenis der hervorming en der Roomschgezinde gemeente in deze stad ; Groningen 1832 [Oomkens]

GröningenStratingh, Goswin Acker: De Dollard of geschied,- aardrijks- en natuurkundige beschrijving van ...; Groningen 1855 []

GröningenLaurman, Martinus Theodorus: Museum van kerkelijke geschiedenis, en oude letterkunde ...of kleine verhandelingen over de geschiedenis van de christelijke kerk ... beneven bijdragen tot de oude grieksche, latijnsche en vaderlandsche letterkunde ; Groningen 1825 [Römelingh]

GröningenDiest Lorgion, E. J.: De Nederduitsche hervormde Kerk en Friesland sedert hare Vestiging ...; Groningen 1848 [H. R. Roelfsema]

GröningenMeijer, Gerrit J.: Nalezingen op het leven van Jezus, enz. ...Verslag van den roman van Walewein, en andere bijdragen tot de oude nederlandsche letterkunde ; Groningen 1838 [Oomkens]

GröningenLulofs, Barthold H.: Handboek van den vroegsten bloei der nederlandsche letterkunde of ...met inleidingen, aanstippingen over de spraakleer en den stijl van dien tijd, een klein woordenboek enz. ; Groningen 1845 [Oomkens]

GröningenLulofs, Barthold H.: Verhandeling over den tijd van den eerst regten aanvang ...; Groningen 1847 [van Bolhuis Hoitsema]

GröningenVanden vos Reinaerde; Groningen 1856 [Wolters]

GröningenHarting, P.: Christian Huygens in zijn leven en werken geschetst ...; Groningen 1868 [Gebroeders Hoitsema]

GröningenAlting, Bernhard: De Pilaren Ende Peerlen Van Groningen ...Tractaet, betoonende waer op de Welvaert van in die Stadt is staende, ende waer door zy meest is geciert ; Groningen (1710) [Van Velsen]

GröningenAlting, Bernhard: Historische Lof-Rede Ter Eere Van Groningen ...; Groningen 1710 [Van Velsen]

GröningenLorgion, Everard Jan Diest: Geschiedkundige Beschrijving der Stad Groningen ...; Groningen (1857) [Roelfsema]

GröningenDijkema, Hemmo: Proeve van eene Geschiedenis der Landhuishouding en Beschaving, in ...van de vroegste sporen der geschiedenis tot op onzen tijd ; met oudheid- en geschiedkundige aanteekeningen, benevens eene kaart van de provincie, aanwijzende de verschillende grondsoorten van dit gewest ; Groningen (1851) [van der Kamp]

GröningenLorgion, Everard Jan Diest: Geschiedkundige Beschrijving der Stad Groningen ...; Groningen (1852) [Roelfsema]

GröningenAlting, Bernhard: SyndicusOfte Tractaetken Over't Ambt van Syndiicquen, ende Pensionarisen ; Groningen 1710 [Van Velsen]

GröningenKorte Schets Of Dag-Verhaal Van het tegenwoordig Gedrag der ...Wegens Redres in eenige vervalle Zaaken, aanvang neemende den 9 Augustus 1748 ; Voorzien met alle de Origineele Notificatie, Publicatie en Aanspraaken, die daar van uit gekomen zyn ; Groningen 1748 [Berlinkhof [u.a.]]

GröningenDriessen, Robertus K.: Monumenta Groningana veteris aeci inedita, of verzameling van onuitgegevene ...aanvang nemende met de vroegste tijden, en eindigende met het laatste van de veertiende eeuw ; Groningen (1822) [Oomkens]

GröningenDuykerius, Johannes: Het leven van Philopateropgewiegt in Voetianische Talmeryen en groot gemaeckt in de verborgent heden der Coccejanen ; Gröningen 1691 []

GröningenRietstap, Johannes B.: De wapens van den tegenwoordigen en den vroegeren nederlandschen ...Met 3 reg.: I. van de wapenfiguren. II. van de wapenspreuken. III. van de geslachtsnamen ; Groningen 1890 [Wolters]

GröningenKapteyn, Jacobus Cornelius: Components t and y of the proper motions and ...; Groningen 1900 [Hoitsema broth]

GröningenArticulen avec de Voogdysehap, Beheering en Bezorging van het ...Bevestigk door Raades Approbatie ; Groningen 1786 [Hindrik]

GröningenHuizinga, Jakob: Stamboek of geslachtsregister der nakomelingen van Fiepke Foppes en ...; Groningen 1887 [Hoitsema]

GröningenDiest Lorgion, E. J.: Bonifacius; Groningen 1855 [H. R. Roelfsema]

GröningenSypkens, Henricus: Advys van den burger representant H. Sypkens, ter nationale ...; Groningen 1797 [Oomkens]

GröningenVriendelijke Raadgevingen aan mijne medechristenen in de hervormde Kerk ...; Groningen 1833 []

GröningenBeschuwing van de belÿdenis des Geloofs der gereformeerde Kerken ...1618 en 1819 ; Groningen 1834 [Zuiduna]

GröningenMeder, Helias: Proeve van onderzoek naar het al of niet betamelijke ...; Groningen 1804 [Spoormaker]

GröningenCramer von Baumgarten, Gerrit Johan Frederik: Brieven over het werkje christendom en hervorming vergeleken met ...; Groningen 1816 []

GröningenDijkema, Hemmo: Reizen naar, in en door Rusland ...; Groningen 1845 [Oomkens]

GröningenDijkema, Hemmo: Reizen naar, in en door Rusland ...; Groningen 1849 [Oomkens]

GröningenFenema, C. H. van: Het academie-gebouw te Groningen ...; Groningen 1909 [Scholtens]

GröningenVerslag van het eerste Congres over het Armwesen gehouden ...; Groningen 1854 []

GröningenSitter, W. de: De Armenverzorging in Nederland in het Verschaffen van Werk ...; Groningen 1851 []

GröningenLulofs, Barthold H./Jager, Arie deœ: Taalkundige werken; Groningen 1859 [Oomkens. Zoon]

GröningenLulofs, Barthold H./Jager, Arie deœ: Taalkundige werken; Groningen 1857 [Oomkens. Zoon]

GröningenLulofs, Barthold H./Jager, Arie deœ: Taalkundige werken; Groningen 1857 [Oomkens. Zoon]

GröningenLulofs, Barthold H./Jager, Arie deœ: Taalkundige werken; Groningen 1860 [Oomkens. Zoon]

GröningenLulofs, Barthold H./Jager, Arie deœ: Taalkundige werken; Groningen 1857 [Oomkens. Zoon]

GröningenVries, Matthias: Ontwerp van een Nederlandsch Woordenboek ...Verslag der Commissie in de Vergadering van het derde Nederlandsch letterkundig Congres ... 1851 ; Groningen 1852 [K. de Waard]

GröningenLulofs, Barthold H./Jager, Arie deœ: Taalkundige werken; Groningen 1859 [Oomkens. Zoon]

GröningenMeijer, Gerrit J.: Oude Nederlandsche Spreuken en Spreekwoorden ...; Groningen 1836 []

GröningenLaurman, Martinus Theodorus: Proeve van kleine taalkundige Bijdragen, tot beter Kennis van ...; Groningen 1822 [Boekeren]

GröningenFeith, H. O.: Register van het Archief van Groningen ...Chronologisch Gedeelte ; Groningen 1855 [A. L. Scholtens]

GröningenFeith, H. O.: Register van het Archief van Groningen ...Chronologisch Gedeelte ; Groningen 1853 [A. L. Scholtens]

GröningenDriessen, Robertus K.: Monumenta Groningana veteris aeci inedita, of verzameling van onuitgegevene ...aanvang nemende met de vroegste tijden, en eindigende met het laatste van de veertiende eeuw ; Groningen (1824) [Oomkens]

GröningenMaul, Stefan M.: Marduk, Nab̂u und der assyrische Enlil ...die Geschichte eines sumerischen Šu'ilas ; Groningen 1998 [STYX Publ.]

GröningenCoenders ab Helpen, Frederik: Architectura regia II - BSB Cod.icon. 192 b ...; Groningen 1683 []

GröningenDe gedeputeerde Staten van Stadt Groningen ende Ommelanden, doen ...; [Groningen] [1659] []

GröningenEngels, R.: Geloofs-Roemde Leer der Regtvaardiging door Geloof in Jezus beschouwd, in het licht van Gods Woord als de Hooftwaarheid des Evangeliums ... ; Groningen (1842) [Schierbeek]

GröningenEngels, R.: Geloofs-Roemde Leer der Regtvaardiging door Geloof in Jezus beschouwd, in het licht van Gods Woord als de Hooftwaarheid des Evangeliums ... ; Groningen (1837) [Schierbeek]

GröningenEngels, R.: Geloofs-Roemde Leer der Regtvaardiging door Geloof in Jezus beschouwd, in het licht van Gods Woord als de Hooftwaarheid des Evangeliums ... ; Groningen (1835) [Schierbeek]

GröningenRahusen, Reinhard: Messias herders last het Volk des Heeren te weiden ...Betoogt in een Afscheids-Reden van de Mennoniten Gemeinte te Enchuisen over Micha 7. vs. 14. d. 9. Oct. 1763 ... ; Groningen 1765 [Bandsma]

GröningenRahusen, Reinhard: Het gode betamentlyk stilzwygen, in harddrukkende beproevings-wegen ...Ter gelegentheid van het Overlyden van Me-Juffrouw Catharina Rahusen Geb. v. Calcar over Klaaglied Jer. 3: vs. 28. 1. deel ; Uitges. d. 5. May 1765 ; Groningen 1766 []

GröningenRahusen, Reinhard: Het gelukkige lot der geestelyke overwinnaars door den dood ...Ter gelegentheid van het Overlyden van der Heer Jac. Dav. Vissering In leven oudste Diacon van de Mennoniten Gem. te Lehr over Philippensen 1. vs. 21. 2. deel d. 26. Jan. 1766 ; Groningen 1766 [Autheur]

GröningenTresling, Tjalling Petrus: De warven en de Hoofdmannen-Kamer, of het voormalige Provincial ...; Groningen 1839 [Oomkens]

GröningenCoenders van Helpen, Frederik: Architectura regia I - BSB Cod.icon. 192 a ...; Groningen 1683 []

GröningenFeith, Hendrikus O./Karl <Geldern, Provinz, Herzog>: Selwerder Landregt van Karel van Gelre, van Louwmaand 1529, ...; Groningen 1846 [Van Bockeren]

GröningenDiephuis, Gerhardus: Het Nederlandsch burgerlijk regt, naar de volgorde van het ...; Groningen 1857 [Wolters]

GröningenDiephuis, Gerhardus: Het Nederlandsch burgerlijk regt, naar de volgorde van het ...; Groningen 1859 [Wolters]

GröningenDiephuis, Gerhardus: Het Nederlandsch burgerlijk regt, naar de volgorde van het ...; Groningen 1858 [Wolters]

GröningenDiephuis, Gerhardus: Het Nederlandsch burgerlijk regt, naar de volgorde van het ...; Groningen 1859 [Wolters]

GröningenDiephuis, Gerhardus: Het Nederlandsch burgerlijk regt, naar de volgorde van het ...; Groningen 1858 [Wolters]

GröningenDiephuis, Gerhardus: Het Nederlandsch burgerlijk regt, naar de volgorde van het ...; Groningen 1857 [Wolters]

GröningenDiephuis, Gerhardus: Het Nederlandsch burgerlijk regt, naar de volgorde van het ...; Groningen 1856 [Wolters]

GröningenDiephuis, Gerhardus: Het Nederlandsch burgerlijk regt, naar de volgorde van het ...; Groningen 1859 [Wolters]

GröningenDiephuis, Gerhardus: Het Nederlandsch burgerlijk regt, naar de volgorde van het ...; Groningen 1859 [Wolters]

GröningenMasman, H. Uden: De nieuwe kerkelijke reglementen, uitgevaardigd door de Algemeene Synode ...; Groningen 1858 []

GröningenTeenstra, M. D.: Beknopte beschrijving van de Nederlandsche overzeesche bezittingen ...voor beschaafde lezers uit alle standen uit de beste bronnen en eigen ervaring in Oost-en West-Indië geput ; Groningen (1848) [Oomkens]

GröningenTeenstra, M. D.: Beknopte beschrijving van de Nederlandsche overzeesche bezittingen ...voor beschaafde lezers uit alle standen uit de beste bronnen en eigen ervaring in Oost-en West-Indië geput ; Groningen (1846) [Oomkens]

GröningenTeenstra, M. D.: Beknopte beschrijving van de Nederlandsche overzeesche bezittingen ...voor beschaafde lezers uit alle standen uit de beste bronnen en eigen ervaring in Oost-en West-Indië geput ; Groningen (1850) [Oomkens]

GröningenTeenstra, M. D.: Beknopte beschrijving van de Nederlandsche overzeesche bezittingen ...voor beschaafde lezers uit alle standen uit de beste bronnen en eigen ervaring in Oost-en West-Indië geput ; Groningen (1849) [Oomkens]

GröningenTeenstra, M. D.: Beknopte beschrijving van de Nederlandsche overzeesche bezittingen ...voor beschaafde lezers uit alle standen uit de beste bronnen en eigen ervaring in Oost-en West-Indië geput ; Groningen [1847] [Oomkens]

GröningenTeenstra, M. D.: Beknopte beschrijving van de Nederlandsche overzeesche bezittingen ...voor beschaafde lezers uit alle standen uit de beste bronnen en eigen ervaring in Oost-en West-Indië geput ; Groningen (1851) [Oomkens]

GröningenBevervoorde, ... van: De Historie van Slenner-Hincke ...Ofte een kluchtige Vertellinga van een Westpheelschen Bueren Soons Vojagie na Hollant, met de Graszwade: Voorts van syn Lantlaup, Hellenvaurt, und Jufferen-Hylick ; [Lustspiel] ; Groningen 1719 [Spandaw]

GröningenMaundrell, Henry/Oostkamp, Jan Antonie: Een reisje van elf weken en vijf dagen van ...door de voornamste gewesten en steden van Syrië en Palestina ; Met pl. ; Groningen 1831 [Oomkens]

GröningenLulofs, Barthold H.: Reistogtje met de stoomboot naar Hamburg in den zamer ...in een gemeenzamen briefstijl beschreven, en met onderscheidene letterkundige aanmerkingen ... ; Met platen ; Groningen (1827) [Oomkens]

GröningenLulofs, Barthold H.: Reistogtje met de stoomboot naar Hamburg in den zamer ...in een gemeenzamen briefstijl beschreven, en met onderscheidene letterkundige aanmerkingen ... ; Met platen ; Groningen (1828) [Oomkens]

GröningenMuurling, Willem: Practische Godgeleerdheid, of beschouwing van de Evangeliebediening voornamelijk in ...een Handboek bij de Academische Lessen ; Groningen (1851) [Oomkens]

GröningenVerantwoording der Classis van't Westerkwartier voor de gereformeerde Kerk ...; Groningen 1800 [Oomkens]

GröningenDe zogenaamde Verantwoording der Classis van het Westerquartier ... ...; Groningen 1800 [Oomkens]

GröningenWesterhoff, R.: Oudheidkundige verhandeling en aanteekeningen betrekkelijk de kleine rookpijpjes, waaruit, ...Eene bijdrage tot de geschiedenis van het pijpenmaken en rooken. (Mit zwei Tafeln) ; Groningen 1860 [Erven C. M. Van Bolhuis Hoitsema]

GröningenHofstede de Groot, Petrus: De Groninger godgeleerden in hunne eigenaardigheid ...Toespraak aan zijne vroegere en tegenwoordige leerlingen, na vervulde vijfentwintigjarige hoogleeraarsbediening ; Groningen 1855 [A. L. Scholtens]

GröningenDiest Lorgion, E. J.: Hubertus DuifhuisEen tafereel uit den tijd der Kerkhervorming ; Groningen 1854 [Roelfsema]

GröningenChristendom en Hervorming vergeleken met den Protestantschen Kerkstand byzonder ...; Groningen 1816 []

GröningenTeenstra, M. D.: Beknopte beschrijving van de Nederlandsche overzeesche bezittingen ...voor beschaafde lezers uit alle standen uit de beste bronnen en eigen ervaring in Oost-en West-Indië geput ; Groningen (1852) [Oomkens]

GröningenAppelius, Johannes C.: Aanmerkingen over den bezwaarlyken en nuttigen Dienst, den voornamen ...; Groningen 1763 [Handaw]

GröningenAppelius, Johannes C.: Aanmerkingen over den bezwaarlyken en nuttigen Dienst, den voornamen ...; Groningen 1762 [Handaw]

GröningenGorter, D. S.: De theologie van Pr. J. H. Scholten getoetst, ten ...; Groningen 1858 [Wolters]

GröningenChevallier, Paulus: Een zestal van Kerkelyke Redevoeringen, over zommige algemeene gronden ...; Groningen 1770 []

GröningenBrouwer, Pieter Abraham Samuel van Limburg: Diophanes; Groningen (1838) [Oomkens]

Search the collections

Data basis: 1.129.222 Digitized Works

Time Period

Place of publication A-Z

Place of publication G

Göttingen Göttingen Gießen Gießen Genf Genf Gotha Gotha Greifswald Greifswald Graz Graz Gent Gent Gera Gera Görlitz Görlitz Groningen Groningen Genua Genua Grimma Grimma Glasgow Glasgow Glogau Glogau Guangzhou Guangzhou Grenoble Grenoble Güstrow Güstrow Günzburg Günzburg Gütersloh Gütersloh Goslar Goslar Greiz Greiz Gumbinnen Gumbinnen Guben Guben Genf Paris Genf Paris Grünstadt Grünstadt Granada Granada Glückstadt Glückstadt Gouda Gouda Germersheim Germersheim Gmunden Gmunden Glarus Glarus Glatz Glatz Göteborg Göteborg Görz Görz Gnadau Gnadau Gorinchem Gorinchem Gmünd Gmünd Gerona Gerona Göttingen Kassel Göttingen Kassel Großenhain Großenhain Göttingen Münster Göttingen Münster Graetz Graetz Gleiwitz Gleiwitz Giena Giena Grünberg Grünberg Glasgow London Glasgow London Gnesen Gnesen Göttingen Leipzig Göttingen Leipzig Germanopolis Germanopolis Györ Györ Guangdong Guangdong Göttingen Hannover Göttingen Hannover Gusu = Suzhou Gusu = Suzhou Geismar Geismar Greiffenberg in Pommern Greiffenberg in Pommern Glauchau Glauchau Genf Neustadt an der Haardt Genf Neustadt an der Haardt Grodno Grodno Greifswald Rostock Greifswald Rostock Gloucester Gloucester Girgenti Girgenti Genf Lyon Paris Genf Lyon Paris Geislingen Geislingen Guéret Guéret Guastalla Guastalla Grünberg u.a. Grünberg u.a. Germantown Germantown Guincamp Guincamp Guadalajara Guadalajara Greifswald Stralsund Greifswald Stralsund Graudenz Graudenz Germanstadt Germanstadt Genf London Genf London Gefle Gefle Gaznah Gaznah Gauda Gauda Gante Gante Görlitz Leipzig Görlitz Leipzig Guatemala Guatemala Guancheng Guancheng Gremhusingae Gremhusingae Gradetzi Gradetzi Gozlov Gozlov Gosselin Gosselin Goes Goes Godthaab Godthaab Gnidos Gnidos Glücksbrunn Glücksbrunn Germanshemii Germanshemii Germanien i.e. Frankfurt Germanien i.e. Frankfurt Geisenhausen Geisenhausen Gap Gap Göttingen Wien Göttingen Wien Göppingen Göppingen Gyula Gyula Guernsey Guernsey Groß-Steinheim Groß-Steinheim Grottkau u.a. Grottkau u.a. Grodzisk Grodzisk Grauhoff Grauhoff Gracium Gracium Giengen Giengen Geyersbergk Geyersbergk Germanopoli Germanopoli Gebweiler Gebweiler V Gradci V Gradci U Gradcu U Gradcu Güssing Güssing Göttingen Jena Göttingen Jena Gänff Gänff Gygnea Gygnea Guéned Guéned Gusu Suzhou Gusu Suzhou Gulick Gulick Gubbio Gubbio Gräfl. Marckt Embs Gräfl. Marckt Embs Grym Grym Groß-Umstadt Groß-Umstadt Groß-Strehlitz Groß-Strehlitz Grottkau Grottkau Grignan Grignan Greifswald Leipzig Stralsund Greifswald Leipzig Stralsund Great Yarmouth Great Yarmouth Gran Gran Grainau-Garmisch Grainau-Garmisch Graf Graf Gothae ; Erfurt Gothae ; Erfurt Gotha ; Neu-York Gotha ; Neu-York Gosse Gosse Goldschmidt Goldschmidt Gnide Gnide Gibraltar Gibraltar Ghazeepore Ghazeepore Gevaliae Gevaliae Gerunda Gerunda Germanopolis i.e. Frankfurt a.M. Germanopolis i.e. Frankfurt a.M. Geltolfing Geltolfing Gelsingfors Gelsingfors Gelnhausen Gelnhausen Gelfe Gelfe Geertruidenberg Geertruidenberg Gedruckt im Frankenland Gedruckt im Frankenland Gedanam Gedanam Gatčina Gatčina Garmisch, Montreux Garmisch, Montreux G.l. G.l. En Grèce En Grèce ĠalatXCBasa ĠalatXCBasa à Guide à Guide W Gičině W Gičině V gradě Vieině V gradě Vieině Günzburg. Günzburg. Göttingen u. a. Göttingen u. a. Göttingen London Göttingen London Görz, Triest Görz, Triest Görlitz ; Leipzig Görlitz ; Leipzig Görlitz ; Francofurti ; Lipsiae Görlitz ; Francofurti ; Lipsiae Göllheim Pfalz Göllheim Pfalz Göggingen Göggingen Gynapedium Gynapedium Guénet Guénet Gustrovii Gustrovii Gurgg u.a. Gurgg u.a. Guise Guise Guhrau Guhrau Grüzburg Grüzburg Grüssau Grüssau Gröbzig Gröbzig Gryphiswaldii Gryphiswaldii Gryphisvaldiae u.a. Gryphisvaldiae u.a. Grunstadium Grunstadium Grunewald u.a. Grunewald u.a. Groß-Lukawitz Groß-Lukawitz Grosz-Becskerek Grosz-Becskerek Grossbottwar Grossbottwar Groningae Fris. Groningae Fris. Groitzsch Groitzsch Griphiswaldiae Griphiswaldiae Griphiswalda Griphiswalda Gripesvolda Gripesvolda Grimme Grimme Gremerstadum Gremerstadum Greenwood, SD Greenwood, SD Greenwich Greenwich Grebenstein Grebenstein Gray Gray Graupa Graupa Gratianopolis ; Delphis Gratianopolis ; Delphis Graslicii Bohemorum Graslicii Bohemorum Graez Graez Graecii In Styris Graecii In Styris Grac Grac Gr.-Kanizsa Gr.-Kanizsa Gozlowa Krim Gozlowa Krim Gothoborgum Gothoborgum Gosslar Gosslar Gorinchemii Gorinchemii Gorinchem. Gorinchem. Gorau Gorau Goldberg Goldberg Goldap Goldap Goerlicii ; Lipsiae Goerlicii ; Lipsiae Glockenburg Glockenburg Glocester Glocester Glaßburg i.e. Glücksburg Glaßburg i.e. Glücksburg Glaucha an Halle Glaucha an Halle Glasgov Glasgov Glaseon Glaseon Glarisegg Glarisegg Glaris Glaris Gladrubii Gladrubii Glacium Glacium Giurgevo Giurgevo Gissen Gissen Gingst Gingst Gifhorn Gifhorn Giebichenstein u.a. Giebichenstein u.a. Giacomo Vincenti & Ricciardo Amadino Giacomo Vincenti & Ricciardo Amadino Ghissa Ghissa Geyphiswaldia Geyphiswaldia Geva Geva Gervasium Gervasium Gernsbach Gernsbach Germering Germering Germanopoli i.e. Hamburg Germanopoli i.e. Hamburg Germanopel Germanopel Germanipolis Germanipolis Germanien und Bojoarien i.e. Sulzbach Germanien und Bojoarien i.e. Sulzbach Germanien i.e. Wien Germanien i.e. Wien Germanien i.e. Paris Germanien i.e. Paris Germanien d.i. Frankfurt Germanien d.i. Frankfurt Gergovia Gergovia Gerabronn Gerabronn Gent Brugge Gent Brugge Genova u.a. Genova u.a. Genf und Basel Genf und Basel Genf Utopia Genf Utopia Genf Lyon Genf Lyon Genf Leipzig Paris Genf Leipzig Paris Genevae u.a. Genevae u.a. Genevae et Parisiis Genevae et Parisiis Gelsenkirchen u.a. Gelsenkirchen u.a. Gelovcu Gelovcu Geißen Geißen Geiss. Geiss. Geilenkirchen Geilenkirchen Geel Geel Gedruckt: Batavia Gedruckt: Batavia Gedruckt in der alten Welt i.e. Nürnberg Gedruckt in der alten Welt i.e. Nürnberg Gedruckt im rothen Meer Gedruckt im rothen Meer Gedansk Gedansk Gaudae Gaudae Garz a. d. O. Garz a. d. O. Gars Gars Garmisch Garmisch Garding Garding Gaoan Gaoan Ganslosen Ganslosen Gamundia Gamundia Gam Gam Gallum Gallum Gallipoli de Calabre Gallipoli de Calabre Gaeta Gaeta Gaerdydd Gaerdydd Gadibus Gadibus Gabelberg u. Gaißburg Gabelberg u. Gaißburg
.

Explore

Subjects
Subjects

Our digitized works by the classic shelf number classification of the Bavarian State Library

Authors
Authors

Our digitized works alphabetically by author names

Time
Time

Our digitized works sorted by centuries and year by year

Place of publication
Place of publication

Our digitized works by place of publication

Publishing houses
Publishing houses

Our digitized works by their publishing or printing houses

Latest Additions
Image Similarity

Similarity of motifs by colors, textures, distinctive shapes and contrasts

Latest Additions
Latest Additions

Recently digitized works, by online publication date

zur Homepage der BSB

V. 3.8.1 | 27.10.2015